Skoči na glavno vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

Šolska ulica 1

8270 Krško

Telefon: 07 49 11 300

Telefaks: 07 49 11 323

E-naslov: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba za katalog Valentina Gerjevič, ravnateljica
Datum prve objave kataloga 9. 4. 2019
Datum zadnje spremembe 9. 4. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://seminarwp.splet.arnes.si/dokumenti/
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda
2.  Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot OŠ Jurija Dalmatina Krško
Organigram pravne osebe  
2. b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

Valentina Gerjevič, ravnateljica

Telefon: 07 49 11 300

E-naslov: valentina.gerjevic@oskrsko.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

Register predpisov

Uradni list RS

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o javnih financah (ZJF)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Predpisi EU Register predpisov EU
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov http://www.mizs.gov.si/
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in programskih dokumentov

Publikacija

Letni delovni načrt zavoda

2. f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev  in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja pravne osebe

Šolski koledar

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem

Publikacija

Hišni red

Vzgojni načrt

Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopna na šolski spletni strani.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik
  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5.  Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
  /
6.  Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.
   

 

Ravnateljica:

Valentina Gerjevič

OBRAZCI:

Dostopnost