Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA SKUPNOST

Šolska skupnost

Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost z namenom, da bi lahko uveljavljali svoje pravice in interese. Učenci oddelčne skupnosti volijo ali kako drugače izberejo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,

– informira učence o svoji dejavnosti,

– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),

– predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,

– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. Namen srečanj je predstaviti interese učencev in jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov, svoje mnenje, ideje za prihodnost ter da skupaj poskušajo najti rešitve morebitnih težav na šoli.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

Šolski parlament

Namen šolskega parlamenta je, da lahko mladostniki javno spregovorijo, predstavijo svoje mnenje in ideje, izpostavijo dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja in zbirajo predloge za izboljšanje bivanja na šoli in v širši skupnosti.

Vsako leto v Državnem zboru Republike Slovenije poteka zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta na določeno temo, ki se dotika prav vseh mladih. O tej temi veliko razpravljamo tudi z učenci na šoli, tako na razrednih urah, kakor tudi na sestankih šolske skupnosti učencev, kjer predstavimo svoja stališča glede določene problematike. V sklopu šolskega parlamenta izvajamo raziskave, izdelujemo plakate, pišemo spise, organiziramo okrogle mize in vodimo debate. Postavljamo si aktualna vprašanja in skušamo poiskati rešitve. Letošnja tema, o kateri bomo razpravljali, se glasi “Moja poklicna prihodnost”.

Predstavniki šolskega parlamenta zastopajo šolo na otroškem občinskem parlamentu v Krškem, kjer na razpravi podajo tehtne argumente in dokažejo svoje govorniške vrline.

Otroški parlament se kot oblika dialoga izvaja v osnovnih šolah, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni ter se zaključi na nacionalnem parlamentu. Organizatorica projekta je Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki projekt izvaja že od leta 1990 in tako spodbuja mladostnike k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih zadevajo.

Mentorici: Barbara Lapuh in Marija Meh

 

Dostopnost