Pritožbena komisija

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 102/2007), 60. c člen, določa, da svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole.

Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo o
posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana (predstavnik staršev in strokovni delavec iz drugega zavoda). Pritožbena
komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana te komisije večkrat.
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi
člani.

Svet šole je na svoji 13. seji, sept. 2020, potrdil imenovane člane pritožbene komisije, in sicer:

  • strokovni delavci šole: Marta Kožar, Bojan Mesarič, Suzana Pacek in  Rebeka Žnideršič, Anamarija Merljak in Svetlana Jović
  • starši učencev: Katja Šribar, Janez Savnik
  • strokovni delavci iz drugih zavodov: Klavdija Mirt (OŠ Leskovec pri Krškem), Milena Petan (OŠ Adama Bohoriča Brestanica). Pritožbena komisija ima mandat do septembra 2024.
Dostopnost